Kollektivtrafikens intäktstapp kräver statlig kompensation

Coronakrisen kommer att ha medfört minskade biljettintäkter på uppemot 7,5 miljarder vid årsskiftet. Nu måste staten kompensera regionerna fullt ut.

Under de senaste decennierna har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna runt om i Sverige målmedvetet arbetat för att minska klimatutsläppen, förbättra människors möjligheter att få jobb och stimulera den regionala tillväxten. Enligt en helt ny prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik (SvK) hotas nu detta arbete.

I mitten av mars förändrades kollektivtrafikens förutsättningar radikalt. Coronakrisen halverade kollektivtrafikresandet i ett slag när de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ålades statliga pålagor i form av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och regeringens utställda krav. Resandet skulle minska och trafiken öka.

SKR och SvK:s helt nya prognos bekräftar nu detta. Prognosen visar att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna väntar sig mångmiljardbelopp i intäktsbortfall vid årets slut. Steg för steg grävs ett hål i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas budgetar som vid årets slut kommer uppgå till uppemot 7,5 miljarder kronor, en nivå i linje med tidigare farhågor. Detta är ett problem som återkommer i alla de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Större regionala kollektivtrafikmyndigheter som Skånetrafiken och Västtrafik går back med runt 1,1 miljard vardera. Men det påverkar också mindre regioner. Länstrafiken i Kronoberg, Jönköpings länstrafik och Kalmars länstrafik förlorar till exempel runt 100 miljoner kronor vardera i år.

Med hänsyn till att vi sannolikt till viss del kommer att behöva leva med pandemins verkningar och begränsningar under 2021 riskerar intäktsbortfallet kunna uppgå till mångmiljardbelopp även nästa år. Den totala pandemikostnaden för branschen är dessutom större än det rena intäktsbortfallet, när man iakttar kostnaden för alla de anpassningar av arbetssätt, fordon och utrustning som gjorts. Ytterligare hundratals miljoner kronor är att vänta till notan bara i år.

Givet detta är den kompensation som regeringen hittills utlovat dessvärre långt ifrån tillräcklig. För 2020 har en kompensation på 3 miljarder kronor utlovats, vilket enbart motsvarade branschens samlade intäktsbortfall fram till midsommar. För 2021 är den utlovade kompensationen än mindre, 2 miljarder för hela året. Det är klart otillräckligt.

De vårdköer som vuxit sig långa under coronapandemin kommer att kräva stora resurser att åtgärda i år och kommande år. Till detta kommer den sedan tidigare kända strukturella obalansen inom regionernas ekonomier när det gäller långsiktiga utmaningar som demografi och ökade vårdbehov. Satsningar på kollektivtrafiken ska inte behöva gå ut över patienterna.

För att det kärva ekonomiska läget inte ska leda till att det låga kollektivtrafikresandet permanentas under många år framåt måste regeringen och riksdagen kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktsbortfallet. Annars stundar ökade klimatutsläpp, färre arbetstillfällen och en sämre regional tillväxt.